รถไฟชานเมืองและรถไฟระหว่างเมือง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง